Daniel Mešković

Doktor medicine i psiholog, REBT/KBT psihoterapeut

063 393 241

e-mail: roki@sbb.rs

  

Daniel Mešković je doktor medicine, diplomirani psiholog, master kliničke psihologije, doktorand Odeljenja za psihologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu. Kao samostalni autor ili koautor, učestvovao je u kreiranju blizu 30 saopštenja na skupovima/konferencijama od javnog značaja, 3 članka u časopisima/monografijama i 3 poglavlja u monografijama od javnog značaja. Licencirani je KBT/REBT psihoterapeut, a takođe je prošao edukacije iz Shema terapije, Terapije prihvatanjem i posvećenošću (ACT), Tehnika pune svesnosti (Mindfulnes), kao i Transakcione analize (TA). Obavio je jednogodišnji klinički staž u Dnevnoj bolnici Instituta za mentalno zdravlje na poslovima psihodijagnostike, kao i prošao licenciranu obuku  psihodijagnostike  korišćenjem MMPI, PAI i Roršaha. Radi kao psihotereput u Psihološkom savetovalištu Mozaik i kao asistent na Departmanu za psihologiju Fakulteta za medije i komunikacije Univerziteta SIngidunum na predmetima Neurobiologija, Psihologija ličnosti, Psihologija individualnih razlika i Genetika. Pored psihoterapije, posebno polje akademskog interesovanja mu je pristup psihologije individualnih razlika i neurobiologije u izučavanju kliničkih fenomena, naročito graničnog poremećaja ličnosti, što je i predmet izrade njegove doktorske disertacije.

Ocenite članak
[Total: 45 Average: 3.7]