Prof. dr TIJANA MIROVIĆ

psiholog, individualni i porodični psihoterapeut, medijator

e-mail tijana.mirovic@gmail.com

OBRAZOVANJE

 • Završila doktorske studije na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu i stekla zvanje doktora psihologije 2012. godine. Tema doktorske disertacije: Povezanost porodičnog konteksta i kognitivnih stilova sa mentalnim zdravljem mladih u periodu tranzicije od porodice porekla ka sopstvenoj porodici
 • Završila magistarske studije i stekla zvanje magistra psihologije 2008. godine na Filozofskom Fakultetu Univerziteta u Beogradu. Tema magistarske teze: Povezanost percepcije roditeljskog stila i ranih maladaptivnih shema sa anksioznošću i depresivnošću kod adolescenata
 • Zvanje diplomiranog psihologa stekla je na Filozofskom Fakultetu Univerziteta u Beogradu 2001. godine. Tema diplomskog rada: Strategije regulacije besa prouzrokovanog vršnjačkim konfliktom

EDUKACIJE IZ PSIHOTERAPIJE

 • Završila edukaciju iz Shema terapije, nivo za trenera i supervizora Međunarodno društvo za Shema terapiju (ISST), 2016
 • Završila četvorogodišnju edukaciju iz Sistemske porodične psihoterapije, Asocijacija Sistemskih terapeuta (AST), 2008
 • Završila četvorogodišnju edukaciju iz Racionalno Emotivno Bihejvioralne Terapije, Albert Ellis Institute, Njujork, 2007
 • Završila bazični trening iz Compassion Focused  terapije, REBT pridruženi trening centar Instituta Albert Elis, 2014
 • Završila bazični trening iz Acceptance and Commitment terapije, Centar za Kognitivno-Bihejvioralnu Terapiju, 2012
 • Završila početni nivo edukacije iz Transakcione Analize, European Association for Transactional Analysis, 2001
 • Završila početni nivo edukacije iz Kognitivno – Bihejvioralne Terapije, Zavod za psihofiziološke poremećaje i govornu patologiju, 1998

 USAVRSAVANJE IZ OBLASTI PSIHOTERAPIJE (Profesionalne edukacije i radionice)

 • Niz radionica iz Shema terapijeShema terapije za parove i Shema terapije za Granični i Narcistični poremećaj ličnosti koje su vodili Jeffrey Young, Chiara DiFrancesco, Eckhard Roediger, Bruce Stevens. Joan Farell, Ida Shaw, Remco van der Wijngaart, Chris Heyes.
 • Niz radionica iz Bračne i porodične psihoterapije koje su vodili Mony Elkaim, David Campbell, Kyriaki Polychroni, Arlene Vetere, Ivan Eisler, Sanja Rolović, Annette Kreuz Smolinski, Haviva Ayal, Rodolfo de Bernart.
 • Niz radionica iz Kognitivno bihejvioralne terapije (Racionalno Emotivno Bihejvioralne Terapije, Acceptance and commitment terapije, Dijalektičko bihejvioralne terapije) koju su vodili Kelly Wilson, Kristene Doyle, Windy Dryden, Ruth Malkinson, Michael Bernard, Gordana Eljdupović, Olja Dukić.
 • Radionica iz Telesne psihoterapije koju je vodio John Waterston.
 • Radionica iz Transakcione analize koju je vodio Stephen Karpman.

 OSTALE EDUKACIJE

 • Obuka za medijatore
 • Nenasilno rešavanje konflikata
 • Zaštita žena i dece od zlostavljanja i zanemarivanja
 • Edukacija iz metoda i tehnika Aktivnog učenja
 • Procena muzičkih sposobnosti i predviđanje uspešnosti u bavljenju muzikom
 • Performance Wellness

RADNO ISKUSTVO

Od 2011. godine je zaposlena na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu. U zvanju je vanrednog profesora za užu naučnu oblast psihologije.

Od 2001 – 2011 radila je kao stručni saradnik – psiholog u MŠ „Mokranjac“ u Beogradu. Tu je stekla iskustvo u radu sa adolescentima i njihovim porodicama, kao i u radu sa muzički nadarenom decom i adolescentima. Posebno iskustvo stekla je u radu na povećanju uspešnosti, otklanjanju zastoja u učenju i radu, planiranju vremena, postavljanju ciljeva, nošenje sa stresom, tremom, nedostatkom samopouzdanja, anksioznošću i sl.

Od 1997 – 2002 radila je kao menadžer projekta u humanitarnoj organizaciji „Dečja ambasada“ i kao saradnik u nekoliko Nevladinih organizacija u Srbiji (Centar za Antiratnu Akciju, Jefferson Institute, K-Town Grupa) i Americi (World Vision, Harbor House). Radeći na ovim pozicijama stekla je iskustvo u radu sa izbegličkim porodicama, multi-etničkim i siromašnim porodicama, kao i iskustvo u radu sa sledećim temama: izbeglištvo, gubitak, adaptacija na novu sredinu, trauma, stres, anksioznost, depresivnost i sl.

ISTRAŽIVANJA I OBJAVLJENI RADOVI

Napisala veći broj radova i prezentovala ih na stručnim skupovima u Brazilu, SAD, Kini, Francuskoj, Nemačkoj, Austriji i zemljama Jugoistočne Evrope. Za rad ²Adolescenti u izbeglištvu² (prezentovan na 7. Internacionalnom kongresu o Adolescenciji održanom u Brazilu 2001. godine) dobila je nagradu Internacionalnog udruženja za zdravlje adolescenata.

Oblasti koje istražuje su: Rane maladaptivne sheme, Javni nastup i izvođačka anksioznost, Anksioznost i depresivnost, Razvoj pojedinca i razvojni ciklus porodice, Zdravlje muzičara, Roditeljstvo, Izbeglice i izbegličke porodice.

OBJAVLJENE KNJIGE I POGLAVLJA U KNJIGAMA

 1. Mirović, T. i Mešković, D. (2017): Explaining Early Maladaptive Schemas (EMSS): Connections between ems and basic personality dimensions, affective attachment styles and empathy, četvrto poglavlje u knjizi Advances in Psychology Research (urednik Alexandra M. Columbus), U izdanju Nova Science Publishers Inc., Njujork(str. 45-82).
 2. Hаdžić-Krnetić, A. i Mirović, T. (2016): Afektivna vezanost, Rane maladaptivne sheme i stresna iskustva, Filozofski fаkultet, Bаnjа Lukа
 3. Mirović, T. (2015). Shema terapija, četvrto poglavlje u knjizi Kognitivno bihejvioralne terapije danas: Razvoj i promene (urednik Tatjana Vukosavljević Gvozden), Institut za psihologiju, Beograd (str. 101-125).
 4. Mirović, T.(2014). Growing up in Political and Economic Turmoil: The effects in Adulthood(2014), šesto poglаvlje u knjizi Youth and Adversity – Psychology and Influences of Child and Adolescent Resilience and Coping (urednik Michael T. Garrett), u izdаnju Nova Biomedical, Nova Science Publishers Inc., Njujork, SAD (str. 117-132).
 5. Mirović, T.(2012). Family in Exile – Examining Risk and Resillience of Refugees in Serbia, poglаvlje u knjizi Peace psychology in the Balkans, u izdаnju Springer, SAD (str. 157-173).
 6. Mirovic, T. (2010). Rane maladaptivne sheme – sheme koje prave probleme, Zadužbina Andrejević, Beograd.
 7. Mirović, T. (2007). „Adolescents in Serbia and Montenegro“, u međunarodnoj enciklopediji adolescencije, Jeffrey Arnett (ur.) International Encyclopedia of Adolescence, Routladge, New York, SAD

ČLANSTVO U PROFESIONALNIM ASOCIJACIJAMA

 • Član Internacionalnog udruženja za Shema terapiju od 2014. godine
 • Član Društva za proučavanje mladog odraslog doba od 2013. godine
 • Član Asocijacije za kontekstualno bihejvioralne nauke od 2012. godine
 • Pridruženi član Albert Ellis instituta od 2007. godine
 • Član Saveza društava psihoterapeuta Srbije od 2007. godine
 • Član Društva Psihologa Srbije od 2001 (član Izvršnog odbora 2003 – 2008)
 • Potpredsednik Sekcije za Psihologiju Muzike pri Društvu psihologa Srbije od 2007. – 2017. godine

OSTALO

 • Saradnik u edukaciji iz Kognitvno Bihejvioralne terapije, Društva psihologa Republike Srpske
 • Koautor dva akreditovana seminara za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju: „Priprema za javni nastup – ovladavanje tremom“ i „Saradnja nastavnika i roditelja kao podrška darovitim učenicima“
 • Recenzent časopisa „Journal of Adolescent Research” koji izdaje SAGE Publications
Ocenite članak
[Total: 88 Average: 3.8]